להתראות!

You will no longer receive the Phrase of the Day Calendar in Hebrew.